به گزارش اهرامروز، در این جلسه پس از استماع درخواست های نمایندگان مردم و مسئولان شهرستانی حاضر در جلسه در خصوص تأمین نیازهای آبی، دستوراتی توسط مدیرعامل آب منطقه ای آذربایجان شرقی برای رسیدگی به موضوعات صادر شد.