به گزارش خبرنگار اهرامروز، محمد اسدی در همایش فن آوری های نوین در بخش کشاورزی شهرستان اهر، اظهار داشت: به لحاظ اهمیت منافع و امنیت غذایی مردم و حفظ باغات و محصولات کشاورزی بهره برداران بخش کشاورزی شرکت هایی به مدیریت جهاد کشاورزی اهر جهت توزیع سم و کود مراجعه می کنند ما با در نظر گرفتن امنیت غذایی و سلامتی مردم و کشاورزان همه این شرکت ها قبول نمی کنیم.

وی با اشاره به اینکه شرکت هایی که از تحقیقات آب و خاک کشور دارای مجوز باشند از آنها می خواهیم تا برای کشاورزان اهری خدمات رسانی کنند، افزود: شرکت دانش بنیان فن آور سپهر پارمیس جزو شرکت هایی است که از طریق دانش بنیان وارد عرصه شده اند و اقدامات این شرکت نشان گر توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهر ادامه داد: عمدتاً کودهایی که در اراضی زارعی و باغات شهرستان اهر استفاده می شود کودهای ماکرو و میکرو است ولی متاسفانه به دلیل اینکه کشاورزان آن چنان علم تغذیه باغات آگاهی ندارند باعث روی آوردن کشاورزان تنها به یک نوع کود می شود و نباید با استفاده متمادی تنها از یک نوع کود از دیگر مسائل کشاورزی از نظر سایر کودها غافل شویم.

اسدی با تاکید بر اینکه چنانچه اگر از کودهای توصیه شده توسط کارشناسان و مهندسان در باغات استفاده شود قطعاً درختان همان باغ دچار سرمازدگی نمی شوند، گفت: گاهاً در برخی باغات زمانی که دمای هوا حتی به ۴ درجه زیر صفر می رسد شکوفه های درختان ریخته و دچار سرمازدگی می شوند ولی هر اندازه ای که بتوانیم با استفاده از کودهای مرغوب به امنیت غذایی دست یابیم همان اندازه در حفظ باغات و افزایش تولید محصولات کشاورزی موفق تر عمل کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه برخی شرکت ها به جهت سودجویی کود و سم های غیرمجاز را با تضمین به کشاورزان توصیه می کند که این اقدام بایستی از سوی کشاورزان جلوگیری شود، اضافه کرد: به صراحت می توان گفت که به دلیل استفاده از کودهای نا مرغوب حتی برخی باغات در طول چند سال موفق به تولید محصول نشده اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهر با ذکر اینکه همه بهره برداران بخش کشاورزی و مسئولان از شرکت های دارای مجوز حمایت می کنند، خاطرنشان کرد: برخی از کشاورزان در طول سالیان سال حتی یک کیسه کود به باغات خود نداده اند در حالی که خاک این شهرستان و کشور آهکی و دریایی بوده و نیازمند کودهای مورد نیاز درختان است.