اولین تلفن که وارد ایران شد ومتعلق به ناصرالدین شاه بود و راهنمای فارسی داشت.

 

منبع : فردا