به گزارش به نقل اهرامروز ایسنا، در جلسه ۱۳ /۸ /۱۳۹۷ هیئت وزیران  به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – مصوب ۱۳۶۲- با اصلاحات و تغییرات تقسیماتی زیر در استان آذربایجان شرقی انجام می‌شود:

الف- نام دهستان چهاردانگه بخش هوراند شهرستان اهر به چهاردانگه شمالی تغییر ‏می‏‌یابد.

ب- انتزاع تعدادی از روستا ها و مکان ها از دهستان دودانگه بخش هوراند شهرستان اهر و الحاق آن به دهستان چهاردانگه بخش یادشده.

پ – ایجاد دهستان چهاردانگه جنوبی به مرکزیت روستای کورن با ترکیب روستاها، مزارع  و مکان ها، در تابعیت بخش هوراند شهرستان اهر ،

ت- دهستان نقدوز به مرکزیت روستای نقدوز از ترکیب تعدادی از روستاها، مزارع و مکان‌ها، در تابعیت بخش مرکزی شهرستان اهر ایجاد ‏شود.

ث – بخش چهاردانگه به مرکزیت روستای آق‌براز از ترکیب دهستان‌های چهاردانگه شمالی و چهاردانگه جنوبی در تابعیت شهرستان اهر ایجاد ‏شود.

ج – بخش فندقلو به مرکزیت روستای تازه‌کند از ترکیب دهستان‌های قشلاق و نقدوز در تابعیت شهرستان اهر ایجاد ‏شود.

چ – شهرستان هوراند به مرکزیت شهر هوراند از ترکیب بخش‌های« بخش مرکزی از ترکیب دهستان‌های دودانگه و دیکله،  بخش چهاردانگه» ایجاد ‏شود.

هیئت وزیران در جلسه ۱۳ آبان ۱۳۹۷ نیز بنا به پیشنهاد وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ  روستای خوشه ‏مهر مرکز دهستان بناجوی شرقی بخش مرکزی شهرستان بناب در استان آذربایجان شرقی را به شهر تبدیل و به عنوان شهر خوشه ‏مهر شناخت و مرکز دهستان بناجوی شرقی از روستای خوشه‏ مهر را به روستای چلغائی دهستان یادشده تغییر داد.