به گزارش اهرامروز به نقل از روابط عمومی اداره زندان اهر، در این دیدار ابتدا عبدالهی به همراه جانشین زندان از بخشهای مختلف زندان بازدید و امکانات رفاهی و ساختار فیزیکی را مورد بررسی و اقدامات انجام گرفته را در خور تقدیر دانست.

عبدالهی در این بازدید گفت افرادی که در طول دوران تحمل مجازات اصلاح و از گذشته خویش پشیمان شوند مورد رأفت اسلامی قرار می گیرند و به آنان تسهیلات قضایی همچون تعلیق مجازات ، آزادی مشروط تبدیل به زندان باز و نیمه باز  و مرخصی اعطاء خواهد شد.

وی برخورد با مجرمین سابقه دار و شرور را ضروری دانست و تاکید کرد در صدور کیفر خواست ، سابقه و نوع جرم مورد توجه قرار می گیرد و اشد مجازات برای اینگونه مجرمین در نظر گرفته می شود.

شایان ذکر است که در پایان بازدید با برگزاری شورای طبقه بندی با مرخصی تعدادی از مددجویان که شرایط لازم را داشتند موافقت شد.