به گزارش اهرامروز، مقصود عباسیان از مدیران اهری که پیش از این ریاست زندان برخی از شهرهای استان را بر عهده داشتند، به عنوان رئیس زندان اهر منصوب شد.

بر اساس این گزارش، مقصود عباسیان متولد ۱۳۵۰ در اهر می باشد که سوابقی چون ریاست زندان های تبریز، مراغه، جلفا را بر عهده داشتند و پیش از این مسئولیت نیز، رئیس زندان شهرستان سراب بودند.

پیش از این قربان صفیلوی قدیمی ریاست زندان اهر را بر عهده داشت.