به گزارش اهرامروز، سیاوش محمدیان/ اهمیت نام گذاری معابر شهری حتی به حوزه دپیلماسی هم وارد شده و دیده می شود که کشورهای مختلف پس از هماهنگی دو جانبه ،بلوار یا خیابانی از پایتخت خود را به نام کشوری اختصاص میدهند.

امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گونا گون با آن سرو کار دارند . برخی از مردم، ورزشکار حرفه ای هستند و گروهی آماتور، گروهی طرف دار ورزش و علاقه مند به دیدن آن.

امروزه یکی از مشکلات جامعه بشری، مساله بی کاری و عوارض ناشی از آن است. بیکاری به ویژه برای نوجوانان و جوانان و به خصوص در ایام تعطیلات تابستانی مدارس و مراکز آموزشی بسیار خطرناک و مضر است و باید با آن مبارزه شده یا به نحوی اوقات بی کاری را پر نمود .اهمیت سلامتی و توانمندی جسمانی بر کسی پوشیده نیست پیامبر گرامی اسلام در باره حق بدن بر آنسآن میفرمایند:پروردگارت بر تو حقی دارد و بدنت بر تو حقی دارد ،وخآنواده ات نیز بر تو حقی دارد .آن چه در این حدیث ارزنده قابل توجه است این است که پیامبر بزرگوار اسلام، تا بدان پایه برای جسم وبدن ارزش و اهمیت قابل است که حق بدن را در ردیف حق پروردگار آن هم بلا فاصله بعد از آن و در کنارحق خآنواده ذکر می فرماید.

ذکراین مقدمه برای اثبات این ادعا بود که نحوه نام گذاری خیابآن ها و میادین شهر ها را دست کم نگیریم و ساده بدان ننگریم امری که در شهرستان دامنه وعمق گسترده ای داشته و گویا مسئولین به ویژه مسئولین حوزه مدیریت شهری قرارنیست امر بدین روشنی و واضعی را دریابند واز آن در جهت تبلیغ وترویج فرهنگ و ورزشهای بومی سنتی منطقه بهره بگیرند.

آیا با وجود قهرمانان ورزشی که در جهان برای شهرستان مقام می آورند و باعث خوشحالی مردم میشوند نام یک خیابان را “ورزش” گذاشت.

سیاوش محمدیان دانشجوی دکتری تربیت بدنی