به گزارش اهرامروز، پنجمین  شماره ی ماهنامه ی « شیور  ارسباران » با اخبار متنوع و مطالب مختلف فرهنگی اجتماعی به مدیر مسئولی حسن بالاگر  منتشر شد.

گفتنی است  که این نشریه  در موضوع اجتماعی ، فرهنگی ، اقتصادی  و ورزشی  بوده  و صاحب  امتیاز و مدیر مسئول آن،  آقای حسن بالاگر می باشد.

مدیر هنری  شیور ارسباران  مصطفی قربان موحد و مدیر فنی آن رحیم آدینه زاده بوده  و زیر نظر شورای نویسندگان  با گستره توزیع محلی  به صورت ماهانه  منتشر می گردد.

ماهنامه « شیور ارسبارن»  در دکه ها و نمایندگی های مطبوعاتی شهرستان اهر  قابل دریافت و مطالعه می باشد.