به گزارش خبرنگار اهرامروز، شهرام عبادی سرپرست معاونت خدمات شهری، با ذکر این خبر، گفت: حوزه معاونت خدمات شهری برآن شده تا با بسیج تمامی امکانات خود و تجهیز ایستگاههای نمک پاشی در مناطق ، نهایت سعی خود را برای استفاده نمک و ماسه با رعایت کمترین صدمه وارد به معابر و محیط زیست در بازگشایی معابر به عمل آورد.
وی با اشاره به اقدامات خوبی که در این زمینه از سوی حوزه معاونت خدمات شهری به وقوع پیوسته ، افزود: در این راستا مخازن آماده نمک و ماسه در مناطق مختلف شهر نصب و آماده استفاده همشریان در مواقع یخبندان گردیده و این روند با فعالیت ماشین آلات و نیروهای خدماتی تکمیل تر خواهد شد.
وی همچنین، از آماده سازی چندین دستگاه برف روب برای برف روبی معابر در عملیات زمستانه، خبر داد.
سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری اهر در این زمینه از شهروندان عزیز اهری نیز خواست تا در روزهای برفی و یخبندان نهایت همکاری را با عوامل شهرداری به عمل آورند و در مواقع برف روبی محلات و کوچه ها و حتی مسیرهای اصلی، کمک حال نیروهای خدماتی شهرداری باشند و از پارک خودروهای خویش در کنار خیابانها پرهیز نمایند.