شهروندان با استعداد و خوش ذوق شیرازی در اقدامی بسیار جالب در راستای ترویج کتاب و کتابخوانی و با الگو گرفتن از دیوار مهربانی شهروندان مشهدی، دیوار نگرش را طراحی و راه اندازی کردند.

ابتکار جالب شیرازی ها بعد از دیوار مهربانی