به گزارش خبرنگار اهرامروز، به دلیل بارش سنگین برف و برودت هوا، مدارس مقاطع پیش دبستانی، ابتدائی و استثنانی مناطق شهری و کلیه مدارس روستائی تعطیل اعلام می گردد.

مقاطع متوسطه ی دوره ی اول و دوم مناطق شهری اهر با یک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد.

تعطیلی مدارس خاروانا در دو نوبت

کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی در شیف صبح و بعد از ظهر تعطیل اعلام شد.

مدارس شهرستان هوراند در شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل شد

کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی شهرستان هوراند در روز شنبه ۳۰ بهمن تعطیل اعلام می گردد.

مدارس شهری و روستایی ورزقان تعطیل شد

کلیه مدارس مناطق شهری و روستائی شهرستان ورزقان در شیفت قبل از ظهر و بعد از ظهر در روز شنبه ۳۰ بهمن تعطیل اعلام می گردد.

بارش برف مدارس تبریز را تعطیل کرد

مدارس مقاطع پیش دبستانی، ابتدائی و استثنانی مناطق شهری و روستائی شیفت قبل از ظهر نواحی پنجگانه شهرستان تبریز در روز شنبه ۳۰ بهمن تعطیل اعلام می گردد.

تعطیلی مدارس بخش خواجه در شیفت قبل از ظهر

مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدائی و استثنائی مناطق شهری و کلیه مدارس مناطق روستائی بخش خواجه شهرستان هریس در روز شنبه ۳۰ بهمن تعطیل اعلام می گردد.

تعطیلی مدارس شهرستان کلیبر 

مدارس مقطع پیش دبستانی مناطق شهری و مدارس پیش دبستانی و ابتدائی مناطق روستایی تعطیل اعلام می گردد

مدارس مقطع ابتدائی مناطق شهری بایک ساعت تاخیر راس ساعت ۹ شروع خواهند شد . بقیه مدارس طبق روال عادی دایر خواهند بود.

تعطیلی مدارس شهرستان هریس

مدارس مقاطع پیش دبستانی ، ابتدائی و استثنانی مناطق شهری و کلیه مدارس روستائی تعطیل اعلام می گردد

تعطیلی مدارس شهرستان خدا آفرین

مدارس مقاطع پیش دبستانی و ابتدائی و استثنائی مناطق شهری و روستائی #تعطیل اعلام می گردد.

انتهای پیام/