روزنامه شهروند در ستون طنز خود به خبر برگزاری کنفرانس مطبوعاتی احمدی نژاد پرداخت.