به گزارش خبرنگار اهرامروز، وحید شادی نیا در تشریح این حادثه به خبرنگار مهر گفت: سه نفر در آتش سوزی بازار امیرکبیر داخل مغازه تولیدی کفش مصدوم و روانه بیمارستان شدند.

وی گفت: سه مرد ۴۰ ساله و۴۲ساله و۴۷ساله دچار سوختگی حدودا ۲۵درصد درجه ۲شده بودند.

وی ادامه داد: این افراد پس از انجام اقدامات درمانی پیش بیمارستانی توسط اورژانس به بیمارستان سینا انتقال یافتند.